Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení poskytuje informace o způsobu zpracování osobních dat ve společnosti DILERIS a.s., sídlem Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 268 286 77, DIČ CZ268 286 77 a o právech s nimi souvisejících. Níže uvedené informace se týkají hlavně dodavatelů, zákazníků a osob, se kterými naše společnost jednala či jedná.

Společnost DILERIS a.s. uchovává o fyzických osobách, následující informace:

  • Identifikační a kontaktní údaje kontaktních a oprávněných osob – zejména jméno, příjmení, e-mail, telefon, pracovní pozice, podpis, název zaměstnavatele, tituly, které nám byly poskytnuty za účelem jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, plnění smlouvy a následného servisu, apod.

Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytně nutném.

Certifikát

Způsob využití osobních údajů

  • Data jsou primárně užívána ke komunikaci vedoucí k uzavření smlouvy, realizaci dodávky, prodeji, servisním úkonům a plnění zákonných požadavků včetně fakturace. Tyto data nám byla poskytnuta ve smlouvě, případně přímo osobně od kontaktních či oprávněných osob. Údaje byly poskytnuty dobrovolně, avšak bez nich by nebylo možné realizovat námi dodávané řešení.
  • Za předpokladu, že jste náš stávající zákazník, může se stát, že Vám zašleme informaci o novinkách spojených s Vámi zakoupeným řešením nebo Vás požádáme o zpětnou vazbu, bez předchozího souhlasu, což nám zákon a obecné nařízení umožňuje. Pokud nejste náš zákazník, tak zde si nejdříve vyžádáme souhlas, než tato sdělení zasíláme.

Oba výše zmíněné souhlasy, nejste povinni udělit, a pokud je udělíte, můžete je kdykoliv odvolat odeslaným e-mailem na adresu gdpr@dileris.cz, případně pokud jste nám již souhlas udělili, tak ho lze i stejně odvolat.

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na zabezpečeném e-mailovém serveru.

Společnost DILERIS a.s. není odpovědná za ochranu osobních údajů či obsah webových stránek ostatních firem, proto doporučujeme si přečíst informace o zpracování osobních údajů uváděné na navštívených webových stránkách.

Délka držení osobních údajů

Společnost DILERIS a.s. ukládá výše zmíněné osobní údaje po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, případně po dobu udělení souhlasu. Po uplynutí příslušných dob jsou data mazána.

Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu trvání naší spolupráce a následně po jejím ukončení ještě dobu nezbytně nutnou pro případné reklamace či pro účely obhajoby právních nároků. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru kontaktní či oprávněné osoby, tak je oprávněna nás požádat o výmaz či aktualizaci údajů.

Informace uváděné na daňových dokladech jsou drženy 10 let od posledního uzavřeného období nebo po dobu delší, v případě, že to vyžaduje jiný zákonný předpis, tedy po dobu, kdy může být účetnictví společnosti předmětem finanční kontroly.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Pro naplnění smlouvy a zajištění bezproblémového chodu poskytnutého řešení potřebujeme spolu komunikovat, takže za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje.

Dále si po předem stanovenou dobu držíme kontaktní informace na osoby, se kterými jsme v minulosti jednali – zde je oprávněný zájem rozvíjet naše podnikání a újma ostatních podnikatelů nebo reprezentantů společností z držení jejich kontaktních informací je minimální, neboť lze oprávněně očekávat, že jejich zájmem je podobné kontakty také držet. Samozřejmě je zde možnost podat proti tomuto zpracování námitku odeslanou e-mailem na adresu gdpr@dileris.cz.

Komu společnost DILERIS a.s. předává osobní údaje

Naše společnost sdílí výše uvedené vybrané údaje se společností HP Inc. Czech Republic s.r.o., Canon Europa, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o. nutných k zajištění průběhu dodávek a servisních úkonů a dále s našimi smluvními přepravci při přepravě zboží DPD a Geis.

Ostatní práva majitele osobních údajů

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

V souladu se čl. 12 GDPR můžete poslat žádost a uplatnit práva na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud zjistíte anebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, o opravu údajů nebo o výmaz. Výše zmíněná práva lze uplatnit odeslaným e-mailem na adresu gdpr@dileris.cz. Právo na výmaz se však nevztahuje na případy, kdy Vaše údaje musíme zpracovávat dle zákona. Ostatní data budou však nenávratně vymazána a nebude možné nadále poskytovat. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

Kontaktujte nás